- Ədəbiyyat

Səninlə

Qasım bəy ZAKİR

Sevdiyim, gələ-gör, bahar fəslidir,
Könül istər gəzə bağı səninlə.
Gecə qucaqlaşıb yataq qolboyun,
Bir də duraq səhər çağı səninlə.

Nə xoş səadətdir dodaq-dodaqda,
Məzə müqabildə, badə qabaqda.
Vermənəm aləmə xəlvət otaqda
Deyib, gülüb, danışmağı səninlə.

Xahi aqil olam, xahi divanə,
Yoxdur ehtiyacım hurü qılmanə.
Gedərəm duzəxə mərdü mərdanə,
Əsli budur sözün sağı, səninlə.