- Ədəbiyyat

Yoluxmayan “xəstəlik”

Pərvanə BAYRAMQIZI

– To­yu­muz xud­ma­ni ol­sun, əzi­zim, yalnız ya­xın adam­la­rı də­vət edə­rik.

– Hə­lə gö­rək toy edə bi­lə­cə­yi­k? Gör­mür­sən, hər yer bağ­la­nır. İca­zə yox­dur.
– Nə vaxt et­sək…
– Ona­dək ye­ni qə­rar­lar çıx­dı, bəl­kə.
-.. alo…
– Dü­nən nə oldu?
– Xətt kə­sil­di.
– Son­ra ni­yə zəng et­mə­di­n?
– İşim ol­du.
– Ni­ga­ran qal­dım.

– Ye­nə xətt kə­­sil­­di­­?

– Yox, ça­ğır­dı­lar.

– Çox göz­lə­dim.

– Xə­bər ver­mə­yi unut­dum.

– Nə vax­ta­can yal­nız sən is­tə­yən­də da­nı­şa­ca­ğı­q?

– …

– Ni­yə su­sur­sa­n? Gəl gö­rü­şək, da­rı­xı­ram sən­siz.

– İca­zə SMS-lə­dir ee.

– Ol­sun. Bir­cə sa­at bir yer­də olaq, üzü­nü gö­rüm.

– Bi­lir­sən, be­lə alın­mır. Gə­rək qay­da­la­ra ria­yət edək, pan­de­mi­ya­dır e bu.

– De­mək, sən in­di­yə­cən bu­na gö­rə gö­rüş­mək­dən qa­çır­mış­san.

–Xəs­tə­lik­də diq­qət­li ol­maq la­zım­dır. Mə­su­liy­yət­siz­lik da­ha çox yo­lux­ma de­mək­dir.

– He­yif ki, sev­gi yo­lu­xu­cu de­yil. Bi­rin­ci sə­ni yo­lux­du­rar­dım.

– Hə­kim, xa­hiş edi­rəm, beş də­qi­qə­lik mə­ni içə­ri bu­ra­xın, onu gör­mək is­tə­yi­rəm.

– Ol­maz!

– Xa­hiş edi­rəm…

– Və­ziy­yə­ti yax­şı de­yil. Siz sağ­lam­lı­ğı­nı­za zər­bə vur­maq is­tə­yir­si­ni­z?

– On­dan yo­lu­xum, onun­la ölüm.

– Onu is­tə­yi­rəm.

– O gəl­mək is­tə­mir.

– Te­le­fo­nu ve­rin özü­mə de­sin.

– Alo…

– Bi­lir­sən, mən ye­nicə sa­ğal­mı­şam. Tək­rar xəs­tə­lən­mək is­tə­mi­rəm.

– Ye­tər ki, sən sağ­lam ol. Baş­qa heç nə is­tə­mi­rəm. Bu­nu de­yə­cək­dim…

 2020