- Ədəbiyyat

Yoxdu bu bəzmdə gərçi sitəmi-yarı görən

Qasım bəy ZAKİR

Yoxdu bu bəzmdə gərçi sitəmi-yarı görən,
Eylə bilsin ki, görüb dideyi-xunbarı görən.

Munca kim zülm edər, insafü mürüvvət axır
Salacaqdırmı onun könlünə bir tarı, görən?

Xəstədillər nə çəkir bəstəri-möhnətdə, bilir
Nərgisi-məstə baxan, qərazeyi-xunxarı görən.

Aşiqin halı pərişanü təbah olduğunu
Fəhm edər zülfi-pərişanü siyəhkarı görən.

Tuta gər Yusifi-gümgəştə nəbati-Misri,
Eyləməz meyl ləbi-ləli-şəkərbarı görən.

Yanar əhvalına nəvvnəsifət şanələrin,
Piç-tabü girehi-türreyi-təvvarı görən.

Mütləqa ol məhi-bimehrə dəxi meyl etməz
Künci-qürbətdə gəlib Zakiri-bimarı görən.